Σκοπός

Η Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας (Ε.Ε.Ε.Κ.Ε) ιδρύθηκε σε Σωματείο το έτος 1961 και αριθμεί σήμερα περίπου 500 μέλη.

Η ΕΕΕΚΕ είναι μέλος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας (International Federation of Air Traffic Controllers’ Associations IFATCA) και μέλος του Συντονιστικού Οργάνου των Ευρωπαϊκών Ενώσεων Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας (ATCEUC, Αir Traffic Control European Unions Coordination).

Σκοποί της Ε.Ε.Ε.Κ.Ε, όπως αυτοί περιγράφονται στο Καταστατικό της, είναι:

  1. Η συνένωση των ασκούντων το επάγγελμα του Ελεγκτού Εναέριας Κυκλοφορίας ανεξαρτήτως φύλου, με στόχο την προαγωγή και τη συνεχή ανάπτυξη της Αεροπλοΐας και του Ελεγκτού Εναέριας Κυκλοφορίας ως και τη διατήρησή τους σε τέτοιο επιστημονικό και επαγγελματικό επίπεδο ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της Εθνικής Οικονομίας, της Εθνικής Άμυνας, των μεταφορικών αναγκών και της ευημερίας της Ελλάδας.
  2. Η εδραίωση, εξύψωση και προβολή του επαγγέλματος του Ελεγκτή Εναέριας Κυκλοφορίας.
  3. Η συνδρομή και συμβολή στην ανάπτυξη ασφαλών και εύρυθμων συστημάτων Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας.
  4. Η προαγωγή της επαγγελματικής ικανότητας και μόρφωσης των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας.
  5. Η εθνική, πνευματική και κοινωνική εξύψωση των μελών της, η ανάπτυξη του πνεύματος της συναδέλφωσης και της αλληλεγγύης μεταξύ αυτών.
  6. Η προστασία, εξασφάλιση και προαγωγή των επαγγελματικών συμφερόντων των μελών αυτής.
  7. Η επικοινωνία και συνεργασία με Υπηρεσίες, Οργανώσεις, Οργανισμούς πάσης φύσεως στην ημεδαπή και αλλοδαπή ιδιαίτερα δε με την Διεθνή Οργάνωση Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO) ως και η συμμετοχή σε συσκέψεις, συνέδρια, συγκεντρώσεις και παρεμφερείς εκδηλώσεις που έχουν σχέση με την Αεροπλοΐα και την Ένωση.