Καταστατικό

Το ισχύον καταστατικό της ΕΕΕΚΕ αποτελείται από 28 άρθρα και ενεκρίθη τόσο ως προς τις τροποποιήσεις αυτού όσο και ως προς την κωδικοποίησή του σε ενιαίο κείμενο την 30ην Ιανουαρίου 1989 από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών της ένωσης. Εγκρίθηκε παμψηφεί.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο:

Καταστατικό ΕΕΕΚΕ